Home » boom » משחקים מפתחים

משחקים מפתחים

יהודה לייב הלוי אשלג, המכונה בעל הסולם, מספר לנו שבורא עולם משחק עם לויתן. 

"וזהו על דרך שאמרו חז"ל, בענין מטרוניתא [גבירה] שאלה, מה הקב"ה עושה לאחר שברא את העולם. התשובה היתה, יושב ומשחק עם לויתן, שנאמר "לויתן זה יצרת לשחק בו". (עבודה זרה דף ג.). שענין לויתן הוא בחינת דביקות וחיבור (מלשון "כמער איש ולויות"). היינו, שהתכלית הוא חיבור הבורא עם הנבראים, הוא רק בחינת שחוק ולא ענין של רצון וצורך.". ("מהו יום ה' וליל ה', בעבודה", שמעתי, בעל הסולם)

מהו אותו משחק? מהו אותו לויתן? איך מצטרפים למשחק זה של בורא עולם?

בעל הסולם אומר כי לאחר שהבורא ברא את העולם הוא התחיל לשחק עם הלוויתן. להבנתי, בורא עולם משחק עם כל מה שברא כדי להובילו למטרת הבריאה. במשחק הזה, כמו בכל משחק, יש מהלכים המובילים למטרת המשחק. בהגדרות המשחק יש להבין כי בורא עולם הוא תכונת האהבה, ההשפעה, הטוב. הוא ברא אותנו, הנבראים, יש מאין והטביע בנו את תכונת הרצון לקבל לעצמנו. במהלך משחק חיינו, אנחנו צריכים להגיע למטרת המשחק, שהיא להגיע להשתוות צורה עם בורא עולם. תוך כדי משחק עם הבורא, עלינו לתקן את התכונה המוטבעת בנו של הרצון לקבל לעצמנו ולהפוך אותה בהדרגה למצב של השפעה, דהיינו להשתמש ברצון לקבל לעצמנו כדי לבנות מעליו את תכונת האהבה, ההשפעה של בורא עולם. כך נצליח להתאים עצמנו לתכונת הבורא.

זהו משחק החיים. יש מי שכבר הגיע למטרת המשחק, ואלו הם קומץ מקובלים שהגיעו להשתוות הצורה עם בורא עולם. יש מי שמשחק במשחק זה כעת חיה, ואולי יגיעו למטרת המשחק בגלגול זה, יש מי שהתחילו כבר במשחק אך יגיעו למטרתו בגלגול הבא. יש מי שעדיין לא הגיעו למשחק. מקובלים מספרים לנו שבסופו של דבר כולם ישחקו במשחק החיים ויגיעו למטרת הבריאה.

מעצם הבראנו כרצון לקבל לעצמנו, אנחנו חיים בהרגשת נפרדות, נדחים זה מזה, מוכנים להרע זה לזה כדי לממש את הרצון לקבל לעצמנו. במהלך משחק החיים נצטרך לבצע כל מיני מהלכים של עבודה פנימית עם חברים שגם הם משחקים במשחק החיים ותוך כדי המהלכים נלמד להתגבר על תחושת הריחוק, נלמד להתחבר. כפועל יוצא של הפכיות השנאה נלמד לאהוב איש את אחיו. נלמד לקשור קשרים, לבנות מערכות יחסים של שיתופי פעולה למען הכלל. נגלה את תכונת הבורא ונאפשר לו לשכון ביחסים הטובים שבינינו עד לכדי הגעה למטרת המשחק של מודעות לטוב והמטיב שברא את כל היש. בהצלחה לכולנו עם משחק החיים.אם חושבים על זה אז בכל מקום שאנשים צריכים להתחבר הם משחקים/מתאמנים כמו בגן או בבית הספר, כמו בספורט או באומנות או תרבות, כמו בצבא. אחד הכלים החשובים ביותר לחיבור בין אנשים הם סדנאות גיבוש שבהן גם משחקים במשחקים, כמו לדוגמא באתר https://elitecode.co.il/